Támogatás

A támogatás rendjével kapcsolatos információkat az alábbi témakörök kibontásával olvashatja el. Kérjük, hogy olvassa végig figyelmesen a tudnivalókat! Az Alapítvány kuratóriuma csak azokat a kérelmeket támogathatja, amelyek igénylési folyamata szabályszerűen valósult meg. 

Amennyiben Ön szeretné adományával támogatni az Alapítvány tevékenységét, ennek mikéntjéről itt tájékozódhat.

Mire hivatott, milyen ügyekben nyújt támogatást az Alapítvány?

Az Alapítvány a Pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjában meghatározott oktatási-nevelési tevékenységéhez kötődően az intézmény következő tevékenységeit támogatja:

 • az intézményben tanuló fiatalok oktatásának, nevelésének segítése, a szociálisan rászorultak támogatása;
 • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését közvetlenül szolgáló tárgyi feltételek javítása;
 • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését szolgáló, az intézmény által szervezett és/vagy rendezett kulturális rendezvények, vagy tanulmányi versenyek támogatása;
 • az iskola tanulói számára szervezett iskolai tehetségfejlesztő és tehetséggondozó nevelő-oktató tevékenység segítése;
 • az iskola tanulóinak tanulmányi versenyekre történő felkészítésének és azokon való részvételének elősegítése;
 • az iskola tanulói tanulmányi pályázatainak, tudományos kutatásainak támogatása;
 • az iskola tanulói számára szervezett külföldi tanulmányutak, szakmai cserekapcsolatok előmozdítása;
 • az iskola tanulói számára az intézmény által nyújtott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek, szolgáltatások támogatása;
 • a célok megvalósítása érdekében kapcsolat keresése és tartása olyan bel- és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, főként egyházi testületekkel, amelyek akár erkölcsileg, akár anyagilag segíteni tudják a célok elérését;
 • hasonló célzatú hazai és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal, oktatási intézményekkel való kapcsolat kialakítása és fenntartása;
 • sport- és kulturális versenyek, vetélkedők támogatása;
 • az általános iskolai oktatás és nevelés feltételeinek fejlesztése, korszerűsítése, hatékonyságának növelése;
 • az általános iskola analóg és digitális eszközeinek korszerűsítése, beszerzése;
 • kulturális programok szervezése, támogatása;
 • az iskola dolgozóinak, tanárainak szakmai továbbképzésének támogatása.

Kik pályázhatnak támogatásra?

Az Alapítvány céljainak megvalósítására rendelt alapítványi vagyonból nyújtott támogatásokból egyedileg benyújtott kérelmek alapján bárki részesülhet, aki a Pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskolával tanulói vagy dolgozói jogviszonyban van.

Hogyan lehet pályázni, milyen támogatási kérelmet kell beadni?

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. Támogatás csak az Alapítvány céljaihoz igazodóan, azok megvalósítása érdekében nyújtható. Az Alapítvány támogatását a támogatást igénylő személyek (ideértve a jogi személyek és intézmények képviselőit is) írásbeli kérelem alapján kérhetik. A támogatási kérelmeket formanyomtatványon lehet benyújtani, vagy azzal megegyező tartalmú dokumentum keretében. A „Támogatási kérelem” formanyomtatványt a tudnivalók alatt, valamint a  Dokumentumok menüpontban töltheti le. A kérelmező írásba foglalt támogatási kérelmét a kuratórium elnökéhez tartozik eljuttatni. A benyújtott kérelmet a kuratórium a soron következő ülésen, az ülésezési rendnek megfelelően határoz. A kuratórium a kérelmeket azok benyújtási idejének sorrendjében, azonos napon benyújtott kérelmek esetén a kérelmek keltének sorrendjében bírálja el. 

Az Alapítvány a nyújtható támogatásairól pályázatot is hirdethet, amely pályázatban részletesen köteles meghatározni a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit, különösen a benyújtási, és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét. A pályázatokat az Alapítvány hirdető felületein (székhelyén és az Iskola alsó tagozatának telephelyén, valamint internetes honlapon) teszi közzé.

Meddig kell benyújtani a támogatási kérelmet?

Támogatási kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. A benyújtott kérelemről a kuratórium a soron következő ülésen, az ülésezési rendnek megfelelően hoz határozatot.

Hová kell benyújtani, leadni a kérelmet?

A kérelmező írásba foglalt támogatási kérelmét a kuratórium elnökéhez tartozik eljuttatni. A kérelem benyújtható

 • személyesen, az Alapítvány elnökének vagy a kuratóriumi tagok valamelyikének átadva;
 • postai úton az Alapítvány székhelyére, az Alapítvány elnökének címezve;
 • elektronikus úton a tudnivalók alatt, vagy emailben. Fontos, hogy a kérelmet ebben az esetben  is ki kell nyomtatni, kék színű tintával kitölteni és aláírni, majd beszkennelve csatolni az elektronikus levélhez!

Milyen formában kapható támogatást?

Az Alapítványi támogatás lehet egyszeri, illetve rendszeres támogatás. Ennek az során a kérelmezőket pénzbeli, vagy tárgyi támogatásban részesítheti az Alapítvány. A pénzbeni támogatás kifizetési módjai: banki átutalással vagy készpénzben, átvételi elismervény ellenében. Tárgyi támogatásban átvételi elismervény ellenében részesülhet a támogatott személy.

Mikor születik döntés, mikor kapom meg a támogatást?

Az Alapítvány kuratóriuma az iskolai tanév alatt havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó hetében ülésezik, az Elnök összehívása alapján. A kuratórium a rendes üléseken bírálja el az Alapítvány elnökéhez címzett kérvényeket, adott hónapban a tárgyhó 10-éig beérkezett kérvényekről hoz döntést. A kuratórium a kérelmeket azok benyújtási idejének sorrendjében, azonos napon benyújtott kérelmek esetén a kérelmek keltének sorrendjében bírálja el. Július és augusztus hónapban a kuratórium rendesen nem ülésezik, kérvényeket nem bírál el. A júliusban és augusztusban érkezett kérvényeket – amennyiben azok szeptember 10-ig beérkeznek – a Kuratórium a szeptemberi rendes ülésen bírálja el. A támogatás időbeli lefolyása a következő:

 • Tárgyhó 10-ig beérkezik a támogatási kérelem – 0. nap.
 • A soron következő rendes ülésen, tárgyhó utolsó hetében a kuratórium elbírálja a kérelmet – 11-21. napig.
 • Az elbírálást követő 15 napon belül írásos jegyzőkönyv készül, amelyet meg kell küldeni a kuratóriumi tagok részére; Elnök a kuratórium döntéseit az érintettekkel ajánlott levélben közli; a határozatokat az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán is nyilvánosságra hozza – 12-36. napig.
 • Az Alapítvány pénzbeli támogatást nyújt banki átutalással vagy készpénzben, átvételi elismervény ellenében. / Az Alapítvány tárgyi támogatásban részesít átvételi elismervény ellenében – 13-37. napon túl.

A fenti ütemezésből kitűnik, hogy a támogatás gyakorlati megvalósulására a benyújtási határidőt követően leghamarabb 14 napon belül, de akár 37 napot meghaladóan kerülhet sor. Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe a támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósításának tervezésekor!


Támogatási kérelem letöltése

A letöltés indításához kattintson az alábbi gombra:


Támogatási kérelem benyújtása

A kérelmet kék tintával töltse ki és írja alá, majd szkennelve, PDF formátumban töltse fel!


Az Alapítvány kuratóriumának 2024. 05. 27-i ülésén, támogatási kérelmek elbírálásakor hozott határozatai