Alapítványunk

Az Alapítvány a Pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola oktatási-nevelési tevékenységét támogatja, segíti,  az Iskola Pedagógiai Programjában meghatározott célok elérése érdekében, az Alapító okiratban foglaltaknak megfelelve végzi tevékenységét.

Az Alapítványt a Steiner házaspár hozta létre 2022-ben. A kuratórium öt tagból áll, három szülő és két tanár képviselővel. A kuratórium tagjai: Ácsné Oravecz Katalin (elnök), Kunszt-Papp Erika, Szabó Tamás; Répásné Ihász Mariann, Schrei Balázs.

Az Alapítvány tevékenysége

Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Az Alapítvány vagyona az alapítványtevő befizetéséből és az Alapítvány bevételeiből áll össze.

Az Alapítvány a Pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjában meghatározott oktatási-nevelési tevékenységéhez kötődően az intézmény következő tevékenységeit támogatja:

 • az intézményben tanuló fiatalok oktatásának, nevelésének segítése, a szociálisan rászorultak támogatása;
 • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését közvetlenül szolgáló tárgyi feltételek javítása;
 • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését szolgáló, az intézmény által szervezett és/vagy rendezett kulturális rendezvények, vagy tanulmányi versenyek támogatása;
 • az iskola tanulói számára szervezett iskolai tehetségfejlesztő és tehetséggondozó nevelő-oktató tevékenység segítése;
 • az iskola tanulóinak tanulmányi versenyekre történő felkészítésének és azokon való részvételének elősegítése;
 • az iskola tanulói tanulmányi pályázatainak, tudományos kutatásainak támogatása;
 • az iskola tanulói számára szervezett külföldi tanulmányutak, szakmai cserekapcsolatok előmozdítása;
 • az iskola tanulói számára az intézmény által nyújtott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek, szolgáltatások támogatása;
 • a célok megvalósítása érdekében kapcsolat keresése és tartása olyan bel- és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, főként egyházi testületekkel, amelyek akár erkölcsileg, akár anyagilag segíteni tudják a célok elérését;
 • hasonló célzatú hazai és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal, oktatási intézményekkel való kapcsolat kialakítása és fenntartása;
 • sport- és kulturális versenyek, vetélkedők támogatása;
 • az általános iskolai oktatás és nevelés feltételeinek fejlesztése, korszerűsítése, hatékonyságának növelése;
 • az általános iskola analóg és digitális eszközeinek korszerűsítése, beszerzése;
 • kulturális programok szervezése, támogatása;
 • az iskola dolgozóinak, tanárainak szakmai továbbképzésének támogatása.

Az Alapítvány tevékenységének korlátai

Az Alapítvány nem tevékenykedhet az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az Alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

Az Alapítvány bevételei

 • Az Alapítványt támogatók befizetései;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
 • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
 • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
 • más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
 • befektetési tevékenységből származó bevétel;
 • az előbbi pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Az Alapítvány kuratóriumának ülésezési rendje

Az Alapítvány kuratóriuma az iskolai tanév alatt havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó hetében ülésezik, az Elnök összehívása alapján. A Kuratórium a rendes üléseken bírálja el az Alapítvány elnökéhez címzett kérvényeket, adott hónapban a tárgyhó 10-éig beérkezett kérvényekről hoz döntést.

Július és augusztus hónapban a Kuratórium rendesen nem ülésezik, kérvényeket nem bírál el. A júliusban és augusztusban érkezett kérvényeket – amennyiben azok szeptember 10-ig beérkeznek – a Kuratórium a szeptemberi rendes ülésen bírálja el.

Rendkívüli ülés az Alapító okiratban meghatározottak szerint hívható össze.


Amennyiben szívesen támogatná Ön is az Alapítvány tevékenységét, célkitűzéseit, adományát banki átutalással juttathatja el részünkre. 

Kedvezményezett neve: Pápai Katolikus Iskoláért Alapítvány   |   Adószám: 19329721-1-19

Bankszámlaszám: 50420764-10007644 (MBH Bank NyRt.)   |   Közlemény: Adomány

Köszönjük támogatóink önzetlen felajánlásait!